ပင့်တင်ကလစ်ကိုသုံး၍ ခဲစက်ဘောပင်ကို စာအုပ်တွင် အလွယ်တကူ ချိတ်နိုင်သည်။

အကြံပြုသည့်အချက်

  • The Lift-up clip mechanism guarantees security of the clip by providing a firm grip.
  • သင့်လက်အတွင်း သက်သောင့်သက်သာရှိသော ရာဘာလက်ကိုင်အစွပ်
Series